Supermercado llicenciactivitat.com

 

La llicència d’activitat d’un supermercat és el document que demostra que el local compleix amb certs requisits, per exemple, compleix amb unes instal·lacions adequades, té un disseny correcte per per ser abierto etc… Este document és atorgat per l’ajuntament..

Hi ha 3 tràmits previs a l’hora d’obrir o muntar un supermercat: la llicència d’activitat, la legalització de la instal·lació elèctrica i en cas d’haver-hi obres en el local una llicència d’obres.

El nom de supermercat se li atorga al local que tingui entre 400 i 1500 m2, si el local és millor de 400 m2 es considerarà botiga de barri o botigues d’autoservei.

Tràmits necessaris per a obrir un Supermercat

-Llicència d’obres (en cas de fer nova obra)

 

El projecte d’obres deu ser sol·licitat previ inici de les obres.

Un enginyer haurà de realitzar un projecte on es defineixen les obres a realitzar i el cost d’aquestes obrxas, una vegada lliurat el permís està concedit mitjançant l’Informe d’Idoneïtat Tècnica que realitzen els col·legis professionals.

-Projecte tècnic d’adequació i decoració del local

El projecte tècnic d’adequació del local el farà el tècnic competent acreditat

-Registro industrial

Requisitos que ha de complir el supermercat

Cada àrea del supermercat ha de complir uns mínims com per exemple una zona sepllaurada destinada per a les vendes una altra àrea para magatzems, quart d’escombraries, cambres frigorífiques…

Per a considerar-se supermercat el local ha de tenir una superfície mínima de 400m2 fins a 1500m2, si el local és menor superfície es considerarà botiga de barri o botiga d’autoservei.

El supermercat ha de complir una sèrie de normatives:

-Normativa de seguretat contra incendis

-Zones d’evacuació i Il·luminació d’emergència

En cas que el local disposi d’una porta de sortida el punt més llunyà a aquesta porta no podrà superar els 25 m i si el local disposa de dues sortides el recorregut d’evacuació no podrà superar els 50m.

Il·luminació d’emergència

Serà necessari la instal·lació d’equips d’il·luminació d’emergència, equipats amb llum fluorescent,  indicant el recorregut d’evacuació i situats de manera que donem compliment a l’article 2 del Codi Tècnic d’Edificació,  Seguretat  d’utilització,  secció  LA SEVA  4 i  Seguretat  enfront del     risc de caigudes  causat  per una il·luminació inadequada (nivell d’il·luminació 1 lux en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts on estiguin instal·lats els equips de protecció contra incendis – uniformitat d’il·luminació Emax./Emin. < 40).

L’enllumenat d’emergència té per objectiu mantenir un nivell d’il·luminació suficient en les vies d’evacuació i llocs d’ús comú, tant en funcionament com en cas de fallada de l’enllumenat general, en elt iempo que romangui el públic, entre altres servirà per a:

 

 • dirigir l’evacuació de cada punt
 • indicar les direccions durant l’evacuació
 • indicar l’emplaçament dels mitjans i instal·lacions de protecció contra incendis
 • Indicar els dispositius destinats a evitar la propagació del foc.
 • Assenyalar les zones que representen un risc particular d’incendi (que haurà d’ajustar-se a l’establerta en fer-te per la norma UNEIX-23.033 / 81)

 

En locals de gran superfície, serà convenient també l’existència d’un pla de l’itinerari d’evacuació sobre un pla de planta, i la indicació dels mitjans d’alarma i extinció, que hauran d’estar exposats en llocs clarament visibles en els vestíbuls i zones estratègiques de pas, complementàriament indicaran instruccions escrites per a l’evacuació.

Procediments per a l’obtenir de la llicència d’activitat

 

Segons paràmetres com la potència de l’aire condicionat o com la superfície del local es classificaran els supermercats, en els annexos 3.2 o 3.3

 

Annex 3.2 Per a legalitzar una activitat com a Annex III.2a un enginyer ha de fer un projecte amb plans justificant que l’activitat compleix amb tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una Entitat Ambiental de Control (EAC) que revisarà el projecte i farà una inspecció del local. Si el resultat d’aquesta inspecció és favorable l’EAC emetrà el Certificat de Conformitat. Aquest Certificat de Conformitat es lliura a l’Ajuntament juntament amb el projecte i plans presentats prèviament a l’EAC perquè l’Ajuntament concedeixi la llicència d’activitat.

Les activitats classificades com a annex 3.3 requereixen lliurar a l’Ajuntament una documentació tècnica i uns plans del local, en aquest tipus d’annex normalment no hi ha inspecció per part de l’Ajuntament.

Annex 3.3 aquestes activitats requeriran lliurar a l’ajuntament uns plans del local i una documentació tècnica.

 

Els Districtes de Barcelona són els següents:

Oficines d’atenció al client a Barcelona on es gestionen llicències d’activitat, pot llamar al 010 per a concretar una cita en qualsevol districte i parlar amb un tècnic d’activitats especialitzat.

 

equisits a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d’activitat d’un supermercat

Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d’una activitat a la ciutat de Barcelona, entre ells podem destacar els següents:

 

 

Instal·lació elèctrica:

Quan les activitats es consideren segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com un local de pública concurrència, el cablejat del local deu ser un tipus de cable especial denominat lliure d’halògens (cable no propagador de l’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda).

En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d’halògens, la instal·lació s’haurà de canviar per complet de manera que els cables siguin lliures d’halògens, per tant aquest és un dels requisits a tenir en compte quan s’estan buscant locals per a muntar un una activitat classificada com a pública concurrència.

 

Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes

Existeixen dues normatives que regulen l’accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes en les activitats, d’una banda el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i d’altra banda El Codi Tècnic de l’Edificació Secció SUA. El Codi Tècnic de l’Edificació és molt més restrictiu que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya per això està arracada que la Generalitat de Catalunya faci una Llei nova regulant l’accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes per a les activitats, fins que no es redacti aquesta nova llei la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (TAAC Taula d’Accessibilitat dels activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatori accessibilitat per a minusvàlids en les activitats.

Amb aquestes taules i en funció d’una seriosa de paràmetres com són la superfície del local, si es manté la mateixa activitat, és un canvi d’activitat però de ^uso, o és un canvi d’ús, i si s’han de fer obres o no, es determinarà si és necessari un itinerari accessible i un servei higiènic adaptat o usable.

El servei higiènic usable pot tenir unes dimensions més reduïdes que el servei higiènic adaptat i aquest es pot usar quan així ho marquen les taules del TAAC.

Aïllament acústic del local

Les activitats hauran de tenir un aïllament acústic tal que no provoqui molèsties als veïns.

Segons l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les activitats es classifiquen en grups en funció del nivell sonor màxim que puguin generar dentro del recinte de l’activitat:

– Grup I: nivell d’emissió entre 95 i 105 dB (A).
– Grup II: nivell d’emisió entre 90 i 94 dB (A).
– Grup III: nivell d’emissió entre 85 i 89 dB (A).
– Grup IV: nivell d’emissió inferior o igual a 84 dB (A).

S’entén per nivell d’emissió , el nivell sonor màxim (LAeq60s) que es genera dins de l’establiment o local, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’entén per nivell sonor màxim el nivell de pressió acústica de l’establiment mesurat amb (LAeq60s) en la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l’establiment i amb tots els serveis a ple rendiment. La mesura es farà amb soroll rosa i/o amb música i amb els controls dels equips de so al màxim nivell.

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les noves activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions incloses en els grups I, II i III han d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d’obertura de l’establiment, o a la comunicació i certificació prèvia, un estudi d’impacte acústic, amb memòria tècnica i plans, redactat d’acord amb les prescripcions que siguin objecte.

El tècnic redactor de l’estudi d’impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l’estudi d’impacte acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d’immissió que indica la citada ordenança, tant pel que respecta als treballs d’execució de les obres com als del funcionament de l’activitat i les seves instal·lacions.

Els valors límits d’immissió en el dormitori de l’habitatge més proper seran:

Període diürn (7h – 21h): 30 dB(A)
Període prenocturno (21h -23h): 30 dB(A)
Període nocturn (23h-7h): 25 dB(A)

Els valors límits d’immissió en l’exterior del local veuend rán daus en el Mapa de capacitat acústica de l’emplaçament i entorn de l’activitat.

 Resistència al foc de l’estructura

Si l’estructura del local és de formigó pràcticament segur que aconseguim la resistència al foc que ens exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no obstant això, quan l’estructura és metàl·lica o de fusta, serà necessària la ignifugació de l’estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. En cas d’ignifugació de l’estructura, a Barcelona és obligatori que una Entitat faci una comprovació del gruix del material ignífug instal·lat en el local.

Si l’estructura del local és de formigó pràcticament segur que aconseguim la resistència al foc que ens exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no obstant això, quan l’estructura és metàl·lica o de fusta, serà necessària la ignifugació de l’estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. En cas d’ignifugació de l’estructura, a Barcelona és obligatori que una Entitat faci una comprovació del gruix del material ignífug instal·lat en el local.

Recorregut d’evacuació

En cas que el local disposi d’una porta de sortida el punt més llunyà a aquesta porta no podrà superar els 25 m i si el local disposa de dues sortides el recorregut d’evacuació no podrà superar els 50m.

 

Altura mínima local

L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 m.  Aquesta altura mínima haurà de ser tinguda en compte per a les zones on l’ocupació sigui permanent.

Aquesta altura mínima podrà reduir-se a 2,10 m en les zones on l’ús de l’espai no sigui permanent, com per exemple zones de magatzematge, serveis sanitaris, vestuaris etc… i dependències que no s’utilitzen permanentment per al personal o el públic en general.

S’entén per altura lliure la distància existent entre el sòl i el fals sostre (si existeix) o bé sostre final.

 

Ventilació local

És necessària una correcta ventilació dels locals. La ventilació pot ser natural (mitjançant portes/finestres etc.) o ben forçada (mitjançant ventiladors). L’objectiu final de la ventilació consisteix a assegurar una entrada d’aire net de l’exterior per a anar renovant l’aire viciat o enrarit de l’ambient interior.

Una correcta ventilació, segons estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, hauria de consistir en una xarxa de conductes per a l’extracció de l’aire, i una altra xarxa de conductes per a la impulsió d’aire.

 

Serveis higiènics

Els locals comercials disposaran de serveis d’higiene.

En termes generals, els locals comercials hauran de disposar de com mínim 1 bany públic compost d’un lavabo i un vàter.

Per a empreses amb menys de 10 treballadors s’exigeix com a mínim:

 • Un vàter i un lavabo

Per a empreses amb més de 10 treballadors s’exigeix com a mínim:

 • Disposar 2m2 de vestidores i sanitaris per persona, amb una separació per sexes.
 • 1 lavabo per cada 10 empleats que treballin en la mateixa jornada.
 • 1 vàter per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones que treballin en la mateixa jornada.

Resistència al foc de l’estructura

Segons especifica el Codi Tècnic de l’Edificació CTE-SI, és necessari una resistència al foc mínima dels elements estructurals que formen part dels locals (escales, bigas, altells etc…).

Un canvi d’activitat o un canvi d’ús del local, implica que totes les estructures que siguin metàl·liques o de fusta, hagin de ser protegides contra el foc convenientment per una empresa especialitzada (ignifugació de l’estructura) amb la finalitat de garantir l’evacuació dels ocupants de tot l’edifici en cas que es produeixi un incendi en el local.

Serà necessari aportar la certificació que aquests treballs han estat realitzats per una empresa acreditada.

 

Accessibilitat

En iniciar una nova activitat en un local comercial, és probable que sigui necessari garantir l’accessibilitat a aquest per a les persones amb una mobilitat reduïda.

Hi ha dues normatives en vigor que han de ser complertes, com són el Codi Tècnic de l’Edificació, secció Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (CTE-SUA), i les Taula d’accessibilitat dels Activitats a Catalunya (TAAC). L’estudi d’ambdues normatives conjugades amb una sèries de paràmetres com la superfície total, el nivell d’obres a realitzar etc… determina l’obligatorietat o no de realitzar canvis en el local per a adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda.

En alguns casos, si el cost de la intervenció a realitzar per a garantir l’accessibilitat es considera desproporcionat (sobre la base del pressupost general del local) es pot justificar la no adaptació del local, i no és necessari per tant realitzar aquesta inversió.

 

Il·luminació d’emergència

Serà necessari la instal·lació d’equips d’il·luminació d’emergència, equipats amb llum fluorescent,  indicant el recorregut d’evacuació i situats de manera que donem compliment a l’article 2 del Codi Tècnic d’Edificació,  Seguretat  d’utilització,  secció  LA SEVA  4 i  Seguretat  enfront del     risc de caigudes  causat  per una il·luminació inadequada (nivell d’il·luminació 1 lux en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts on estiguin instal·lats els equips de protecció contra incendis – uniformitat d’il·luminació Emax./Emin. < 40).

L’enllumenat d’emergència té per objectiu mantenir un nivell d’il·luminació suficient en les vies d’evacuació i llocs d’ús comú, tant en funcionament com en cas de fallada de l’enllumenat general, en el temps que romangui el públic , entre altres servirà per a:

 

 • dirigir l’evacuació de cada punt
 • indicar les direccions durant l’evacuació
 • indicar l’emplaçament dels mitjans i instal·lacions de protecció contra incendis
 • Indicar els dispositius destinats a evitar la propagació del foc.
 • Assenyalar les zones que representen un risc particular d’incendi (que haurà d’ajustar-se a l’establerta en fer-te per la norma UNEIX-23.033 / 81)

 

En locals de gran superfície, serà convenient també l’existència d’un pla de l’itinerari d’evacuació sobre un pla de planta, i la indicació dels mitjans d’alarma i extinció, que hauran d’estar exposats en llocs clarament visibles en els vestíbuls i zones estratègiques de pas, complementàriament indicaran instruccions escrites per a l’evacuació.

 

 

Extintors

En locals comercials hauran d’instal·lar-se extintors contra incendis, per a poder sufocar un petit foc sense haver de lamentar majors conseqüències. Aquests extintors hauran d’estar senyalitzats, i serà necessari que tinguin un contracte de manteniment per a garantir el seu correcte funcionament.

Hi ha extintors de diferents tipus i de diferents categories, cadascun d’ells adequat per a un tipus de foc concret. En la memòria tècnica dels projectes s’especificarà que tipus d’extintor és necessari en cadascuna de les zones del local.

 

Altres projectes necessaris

 

A més del projecte tècnic d’activitat, és possible que sigui necessari també els següents projectes:

 

 • Projecte d’Obres.
 • Projecte d’Electricitat.

 

El projecte d’obres deu ser sol·licitat previ inici de les obres.

Un enginyer haurà de realitzar un projecte on es defineixen les obres a realitzar i el cost d’aquestes obres, una vegada lliurat el permís està concedit mitjançant l’Informe d’Idoneïtat Tècnica que realitzen els col·legis professionals.

 

El projecte elèctric s’ha de fer en compliment del Reglamenti Electrotècnic de Baixa Tensió, el qual estableix la necessitat de presentar un projecte elèctric per a poder legalitzar instal·lacions elèctriques de locals de pública concurrència.

 

La legalització de la instal·lació elèctrica

Altres projectes poden ser també recomanables com el projecte de climatització, ventilació, etc…