Per a obrir o muntar un apartament turístic fa falta tramitar els permisos d’obertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas si es fes obres d’adequació o reforma en el local.

Som una enginyeria amb molta experiència en la tramitació de permisos d’obertura de tot tipus d’activitats, treballem a Barcelona ciutat i en totes les poblacions de la província de Barcelona.

A més de tramitar els permisos d’obertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.

Tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat o d’obertura dels apartaments turístics a Barcelona

Els apartaments turístics es classifiquen a nivell de llicència d’activitat a l’ajuntament de Barcelona com un annex III.2

 

Annex 3.2 : Per a legalitzar una activitat com a Annex III.2a un enginyer ha de fer un projecte amb plans justificant que l’activitat compleix amb tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una Entitat Ambiental de Control (*EAC) que revisarà el projecte i farà una inspecció del local. Si el resultat d’aquesta inspecció és favorable la *EAC emetrà el Certificat de Conformitat. Aquest Certificat de Conformitat es lliura a l’Ajuntament juntament amb el projecte i plans presentats prèviament a la *EAC perquè l’Ajuntament concedeixi la llicència d’activitat.

 

L’Ajuntament de Barcelona es divideix en Districtes i és en les *OAC (Oficines d’atenció al client) dels Districtes on es gestionen les llicències d’activitat. Per a demanar hora per a parlar amb un tècnic d’activitats de qualsevol Districte s’ha de telefonar al 010.

 

Altres projectes necessaris

Quan s’està tramitant la llicència d’activitat se sol tramitar simultàniament la llicència d’obres (en cas de realitzar-se obres) i el projecte elèctric:

Projecte d’obres:

Si es necessita fer obres per a condicionar el local s’haurà de tramitar la corresponent llicència d’obres menors a l’ajuntament de Barcelona. Un enginyer o arquitecte haurà de fer un projecte explicant les obres a realitzar que es presentarà via telemàtica al Col·legi d’Enginyers on es farà una revisió documental del projecte i, en cas que sigui favorable, s’emetrà un certificat d’idoneïtat. Amb aquest certificat d’idoneïtat s’obtindrà immediatament la llicència d’obres menors.

Projecte elèctric:

Algunes activitats estan considerades com a locals de pública concurrència en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, per punt, per a la legalització de la instal·lació elèctrica farà falta un projecte elaborat per un enginyer. Aquest projecte es lliura a una Entitat d’Inspecció i Control (*EIC) que fa una inspecció del local per a comprovar que la instal·lació elèctrica compleix la legislació vigent i està muntada segons projecte. Si el resultat de la inspecció és favorable queda legalitzada la instal·lació elèctrica.

 

Requisits a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d’activitat d’uns apartaments turístics

Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d’una activitat a la ciutat de Barcelona, entre ells podem destacar els següents:

 

Instal·lació elèctrica:

Les sales de cinema es consideren segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com un local de pública concurrència i, per punt, el cablejat del local deu ser un tipus de cable especial denominat lliure d’halògens (cable no propagador de l’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda).

En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d’halògens, la instal·lació s’haurà de canviar per complet de manera que els cables siguin lliures d’halògens, per punt aquest és un dels factors a tenir en compte quan s’estan buscant locals per a muntar un una activitat classificada com a pública concurrència.

 

Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes

Existeixen dues normatives que regulen l’accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes en les activitats, d’una banda  el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i d’altra banda El Codi Tècnic de l’Edificació Secció *SUA. El Codi Tècnic de l’Edificació és molt més restrictiu que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya per això està arracada que la Generalitat de Catalunya faci una Llei nova regulant l’accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes per a les activitats, fins que no es redacti aquesta nova llei la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (*TAAC *Taula d’*Accessibilitat dels *activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatori accessibilitat per a minusvàlids en les activitats.

Amb aquestes taules i en funció d’una seriosa de paràmetres com són la superfície del local, si es manté la mateixa activitat, és un canvi d’activitat  però de @^uso, o és un canvi d’ús, i si s’han de fer obres o no, es determinarà si és necessari un itinerari accessible i un servei higiènic adaptat o usable.

El servei higiènic usable pot tenir unes dimensions més reduïdes que el servei higiènic adaptat i aquest es pot usar quan així ho marquen les taules del *TAAC.

 

Ventilació de l’activitat

Les activitats han d’estar ventilades, bé de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un ventilador. La normativa que li aplica a la ventilació de les activitats és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (*RITE). Segons aquesta normativa les activitats disposaran d’un sistema de ventilació per a l’aportació del suficient cabal d’aire exterior que eviti la formació d’elevades concentracions de contaminants.

 

Altura del local

L’altura lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com les condícies, magatzems o càmeres de residus. L’altura lliure es refereix, en cas d’haver-hi fals sostre, a l’altura des del sòl fins al fals sostre.

 

Aïllament acústic del local

Les activitats hauran de tenir un aïllament acústic tal que no provoqui molèsties als veïns. S’haurà de fer una *sonometría en l’habitatge més pròxim a l’activitat per a determinar si l’aïllament és suficient per a evitar molèsties als veïns o bé s’ha d’aïllar l’el local o edifici.

Segons l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les activitats es classifiquen en grups en funció del nivell sonor màxim que puguin generar *dent*ro del recinte de l’activitat:

Grup I: nivell d’emissió entre 95 i 105 *dB (A).
Grup II: nivell d’emissió entre 90 i 94 *dB (A).
Grup III: nivell d’emissió entre 85 i 89 *dB (A).
Grup IV: nivell d’emissió inferior o igual a 84 *dB (A).

S’entén per nivell d’emissió, el nivell sonor màxim (*LAeq60s) que es genera dins de l’establiment o local, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’entén per nivell sonor màxim el nivell de pressió acústica de l’establiment mesurat amb (*LAeq60s) en la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l’establiment i amb tots els serveis a ple rendiment. La mesura es farà amb soroll rosa i/o amb música i amb els controls dels equips de so al màxim nivell.

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les noves activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions incloses en els grups I, II i III han d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d’obertura de l’establiment, o a la comunicació i certificació prèvia, un estudi d’impacte acústic, amb memòria tècnica i plans, redactat d’acord amb les prescripcions que siguin objecte.

El tècnic redactor de l’estudi d’impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l’estudi d’impacte acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d’immissió que indica la citada ordenança, punt pel que fa als treballs d’execució de les obres com als del funcionament de l’activitat i les seves instal·lacions.

Els valoris límits d’immissió en el dormitori de l’habitatge més proper seran:

Període diürn (7h – 21h): 30 *dB(A)
Període *prenocturno (21h -23h): 30 *dB(A)
Període nocturn (23h-7h): 25 *dB(A)

Els valors límits d’immissió en l’exterior del local veuend *rán daus en el Mapa de capacitat acústica de l’emplaçament i entorn de l’activitat.

 

Resistència al foc de l’estructura

Si l’estructura del local és de formigó pràcticament segur que aconseguim la resistència al foc que ens exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no obstant això, quan l’estructura és metàl·lica o de fusta, serà necessària la ignifugació de l’estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. En cas d’ignifugació de l’estructura, a Barcelona és obligatori que una Entitat faci una comprovació del gruix del material ignífug instal·lat en el local.